Gümüşün Tavuk Hastalıklarında Kullanımı

Gümüşün Tavuk Hastalıklarında Kullanımı

Tavuk hastalıkları, besin zincirimizin en önemli bileşenlerinden olan tavuk ve ürünlerini ilgilendirdiği için oldukça önemlidir. Tavuk hastalıkları ile ilgili bir yazı yazma amacımızı şu kelilde izah edebiliriz. Yazımızda tavuk hastalıkları nedir ve tedavisi hakkında gümüşün kullanılma yöntemlerini inceleyeceğiz. Doliche patentli gümüş çorapları geliştirme aşamasında gümüş hakkında bir çok araştırma ve çalışma yapmaktaydım. Gerek master çalışmamda şimdi de doktora çalışmalarımda gümüşün eşsiz özelliklerine bizzat şahit oldum. Gümüşle yapılan çalışmalarda bir çok hastalığın tedavisi için binlerce gümüş bileşiği sentez edilmiş bunlar  üzerinde invitro çalışmalar yapılmış. Yapılan bir çok çalışmada kanser tedavisinde tümörleri yok edici olarak yine gümüş kompleksleri kullanılmıştır. Gümüş antimikrobiyal madde olarak bilinmektedir. Bu yüzden gümüşün antimikrobiyal alanda hem etinden hem de sütünden faydalanılmış binlerce bilimsel yayın, makale, patent yayınlanmıştır.

Gümüşün antimikrobiyal tekstil ürünleri alanında çorap, iç giyim, nanogümüş içecekleri geliştirmiştir. Yaptığım araştırmalarda tavuk hastalıklarına karşı hatta diğer  tüm kanatlı hastalıklarında  gümüş bileşiklerinin iyileştirici etkisinin olduğunu keşfettim. Zaten gümüşün böyle bir etkisinin olacağını tahmin ediyordum. Bu konuda bilimsel çalışmaları tarayarak bu konuda neler yapabileceğimize bir baktık. Tavuk hastalıkları konusunda bir çok hastalığı iyileştirici gümüş ürünleri üretmek konusunda araştırmalarımızı yapmaya başladık. Arge ekibimiz bu konuda değerli gümüş ürünleri geliştirmeye başladı.Bu yazımızda tavuk hastalıkları konusunda gümüş bileşiklerinin kullanımı hakkındaki bilimsel araştırmalarımızın özetini sunarak sizlere bir bakış açısı oluşturmak istedik. Amacımız hint horozu, sultan tavuğu, köy tavuğu, süs tavuğu besleyen yetiştiriciler, et ve yumurta tavukçuluğu yapan yetiştiriciler, araştırmacı olan veterinerler, gümüşle ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere bir bakış açısı kazandırmaktır. Gümüşle ilgili 2000 yılından beri yaptığımız araştırmalar bize göstermiştir ki sağlık alanında gümüşün bir çok eşsiz faydası bulunmaktadır. Gümüş sadece insan sağlığı için değil çevremizdeki bitki, hayvan ve evcil havyanlar için faydalıdır. Tavuk hastalıkları doğal tedavisi konusunda araştırma yapanlar içinde bu yazımız bir cevap olacaktır. 

Tavuklarda Enfeksiyona Sebep Olan  Hastalık Etkenleri

Tavuk hastalıkları neden olur? Bu sorunun bir çok cevabı bulunmaktadır. Tavuk hastalıklarına neden olan en büyük etken mikroorganizmlardır. Bu mikroorganizmaların nelerdir kısaca buna bakalım. 

Bakteriler: Bunlar çoğunlukla germ olarak bilinir. Çok küçük canlı mikroorganizmalardan olan bakterilerin pek çok çeşidi vardır. Bakteriler gıdalara yani tavuk etlerine geçerek hastalığa neden olabilirler.

Bunlardan sadece bir kısmı hastalığa sebep olur. Kanatlılarda, hastalığa sebep olan bakteriler için, Salmonella spp, Clostrodium spp, Pasteurella spp, Staphlokok spp, Streptokok spp, Mykoplazma spp, Spiroket spp, Hemophilus spp, Mikobakterium spp, gibi örnekler verilebilir.

Viruslar : Bunlar bilinen en küçük organizmalardır. Covid19 da bir virüs olduğuna göre en tehlikeli hastalık yapıcı mikroorganizmalardır. Sadece canlı hücreler içinde çoğalabilir ve sadece elektron mikroskopta görülebilir. Virüsler antibiyotiklere karşı dirençlidir.

Kanatlılarda görülen önemli viral hastalıkların bazıları Newcastle, İnfeksiyöz bronşitis, Laringotrakeites, Avian Influenza, Çiçek, Infeksiyöz bursal hastalık, Avian ensefalitis, İnfluenza, Marek, Lenfoid Leukozis ve bulaşıcı enteritistir.

Mikoplasma : Mikroskopla bakıldığı zaman virus’a yakın boyutlarda çok küçük organizma lardır. Bir çok mikoplazma serotipi kuşlar için enfeksiyözdür. Kanatlılarda hastalık yapan 3 tipi vardır. Mikoplazma gallisepticum, M.Synovia, M. meliagridistir. Bu grubun 4. üyesi olarak ise M. Gallinarum potansiyel hastalık yapan organizma olarak yeni tespit edilmiştir.

Parazitler

Histopathologic and apoptotic effect of nanosilver in liver of broiler chickens isimli bilimsel çalışmada Gümüş nanopartiküllerle yapılan bir çalışmada tavukların karaciğerlerinde oluşan yaraların giderilebileceği hakkında olmuştur. Gümüş nanopartiküller bakterileri, virüsleri ve mantarları yok edebilir; bu nedenle dezenfektan olarak tavsiye edilir ve hayvancılıkta tedavisi mümkün olmayan bazı viral hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılabilir. Bu araştırmanın amacı,  nanogümüş kaynaklı toksisitenin etlik piliçlerin karaciğeri üzerindeki etkilerini incelemekti. çalışmada çeşitli ppm lerde nanogümüş bileşikleri test edilmiştir.  Bu çalışma, günlük olarak eklenen gümüş nanopartiküllerin 0 (kontrol), 4, 8 ve 12 ppm seviyelerinde dört seviyede tedavi kullanılmıştır. Çalışmalar 240 günlük erkek etlik piliç (Ross 308) üzerinde gerçekleştirildi. 16 ayrı kafeste dört tekrar ve her ağılda 15 kuş ile içme suyuna gümüş nanolar eklenmiştir.  Deneyin sonunda (42. gün) 32 civciv rastgele seçilmiş ve kesilmiş,  Daha yüksek nanogümüş konsantrasyonlarının (8 ve 12 ppm) tavuk karaciğerinde ciddi lezyonları indükleyebileceği sonucuna varılabilir.

Diğer bir çalışmada tavukların ve diğer kanatlıların başbelası salmonella hakkındadır. Salmonella tavuklarda ve özellikle güvercinlerde sallabaş denilen bir hastalığa neden olmaktadır. Tavuklarda Salmonella Tedavisi için gümüş kullanılabilinir mi ? Antibacterial activity of silver nanoparticles: sensitivity of different Salmonella serovars isimli bu çalışmada Salmonella spp. dünya çapında insanlarda gıda kaynaklı hastalıkların ana nedenlerinden biridir. Sonuç olarak, gıda zincirindeki yaygınlığını azaltarak insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmaya büyük ilgi var. Nanopartiküller şeklindeki antimikrobiyal formülasyonlar, yüksek yüzey/hacim oranlarından kaynaklanan gelişmiş reaktiviteleri nedeniyle bakterisidal etki gösterir. Gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler), çoklu ilaca dirençli bakteriler de dahil olmak üzere Gram-negatif ve Gram-pozitif mikroorganizmalar için oldukça toksik olduğu bilinmektedir. Ancak, farklı Salmonella serovarlarına karşı başarılarına ilişkin çok az veri mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, AgNP'lerin Salmonella Enteritidis, Hadar ve Senftenberg'e karşı antimikrobiyal etkinliğini test etmek ve moleküler bir bakış açısıyla farklı hayatta kalma yeteneklerinin nedenlerini araştırmaktı. Sonuçlar, bakteri canlılığında ani, zaman sınırlı ve serovar bağımlı bir azalma olduğunu gösterdi. S. Senftenberg durumunda, 200 mg/l AgNP'lerin varlığında 4 saate kadar inkübasyon için sayılarda azalma gözlemlendi; aksine S. Enteritidis ve S. Hadar 48 saate kadar inhibe edilmiştir. Ters transkripsiyon ve polimeraz zincir reaksiyonu deneyleri, S. Senftenberg tarafından plazmidik gümüş direnç determinantının (SilB) kurucu ekspresyonunu gösterdi ve böylece AgNP'lerin dikkatli bir şekilde kullanılmasının önemini ortaya koydu. Antibiyotiğe dirençli bakteriler, hem insan hem de veterinerlik tıbbında ciddi bir sağlık riskidir. Birkaç çalışma, gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler) insanlarda antibiyotiğe dirençli suşlara karşı yüksek düzeyde antibakteriyel aktivite sergilediğini göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, antibiyotiklere direnç gösteren veteriner bakterilere karşı AgNP'ler ve antibiyotiklerin kombine tedavisinin antibakteriyel etkilerini değerlendirmektir. Her iki tip antimikrobiyalin tek başına ve kombinasyon halinde minimum inhibitör konsantrasyonlarını belirlemek için bir mikrodilüsyon dama tahtası yöntemi kullanıldı. Fraksiyonel inhibitör konsantrasyon indeksi hesaplandı ve gözlemlenen toplu antibakteriyel aktiviteyi sinerjistik, katkı maddesi (sadece ilaçların ayrı etkilerinin toplamı), kayıtsız (etki yok) veya antagonistik olarak sınıflandırmak için kullanıldı.

İspanya ve Çek üniversitelerinde yapılan nano gümüşlerin kullanıldığı diğer bir çalışmada Enhanced antibacterial effect of antibiotics in combination with silver nanoparticles against animal pathogens mevcut antibiyotiklerle nanogümüşün çeşitli karışımları hasta tavuklarda kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 40 testten yedisi sinerjik, 17'si katkı maddesi ve 16'sı kayıtsızdı. Test edilen kombinasyonların hiçbiri ters bir etki bir etki göstermedi. Sinerjistik etkilerin çoğu, gentamisin ile birlikte verilen AgNP (nanogümüş) kombinasyonları için gözlendi, ancak en yüksek antibakteriyel aktivite artışı, Actinobacillus pleuropneumoniae'ya karşı penisilin G ile birlikte kombine tedavi ile bulundu. A. pleuropneumoniae ve Pasteurella multocida, başlangıçta amoksisilin, gentamisin ve kolistine dirençli, AgNP'ler ile kombine edildiğinde bu antibiyotiklere duyarlıydı. Çalışma, AgNP'lerin hayvan bakteriyel hastalıklarının tedavisi için destekleyici olarak potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. 

Yine nanogümüşün kullanıldığı Silver nanoparticles toxicity against airborne strains of Staphylococcus spp isimli makale Journal of Environmental Science and Health Part A Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering 52(3) dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Staphylococcus spp.'nin havadaki suşları ile ilgili olarak kimyasal indirgeme yöntemi değerlendirmesi ile sentezlenen gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler) toksisitesini araştırmaktı. Deneyin ilk adımı gümüş nanoparçacık süspansiyonunun hazırlanmasıydı. Süspansiyon, kümelenmeyi önlemek için gerekli olan uygun stabilizatörün varlığında bir indirgeme faktörü aracılığıyla gümüş iyonlarının indirgenmesini içeren hızlı ve basit bir kimyasal yöntemle elde edildi. İkinci aşamada, elde edilen nanoyapıların analizi ve karakterizasyonu için çeşitli enstrümantal teknikler kullanıldı. Üçüncüsü, Staphylococcus cinsinin bakterileri, 47 spor ve eğlence atı ile stabil koşullar altında havadan nispeten izole edildi. Ardından, biyokimyasal ve spektrofotometrik yöntemler kullanılarak izole edilen suşlar tanımlandı. Son adım, disk difüzyon testi kullanılarak Staphylococcus cinsinin nanogümüşe duyarlılığının değerlendirilmesidir. Hazırlanan gümüş nanopartiküllerin güçlü antibakteriyel özellikler sergilediği kanıtlanmıştır. Test edilen izolatlar için minimum inhibitör konsantrasyon 30 μg/mL idi. Staphylococcus spp. duyarlılığının olduğu tespit edilmiştir. altı tanımlanmış türden izole edilenler önemli ölçüde farklılık gösterir. Bakteriyel büyüme inhibisyon bölgelerinin boyut dağılımı, çeşitli nanogümüş konsantrasyonlarına karşı direncin bireysel bir suş özelliği olduğunu ve belirli bir türe ait olmakla hiçbir bağlantısı olmadığını gösterir.

 

Tavuklarda görülen en önemli hastalık nedenlerinden biriside virüslerdir. Bu çalışma The Infectious Bronchitis Coronavirus Pneumonia Model Presenting a Novel Insight for the SARS-CoV-2 Dissemination Route Yeni Covid 19 olarak bilinen SARS CoV 2 hakkındadır. 

Bu nedenle, çalışmamızın sonuçları, virüsidal ilaçlar kullanarak COVID-19 dahil olmak üzere koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadele beklentilerini dikkate almanın hayati olduğunu gösterdi. Virüsidal ilaçlar, viral partiküllerin inaktivasyonuna neden olan, böylece yeni hücrelerin enfeksiyonunu sınırlayan ve hücre ve vücut dokularının zarar görmesini engelleyen maddelerdir. Gümüş nanopartiküller de bu ilaç sınıfına dahil edilmelidir. Klasik antiviral ilaçların, örneğin koronavirüslerin RNA'ya bağlı RNA polimerazının aktivitesinin inhibitörlerinin (Areplivir, Remdesivir, vb.) bilim 2021, 8, 239 12 / 14 virüsidal etki. Bu nedenle virüsidal ilaçların dozu daha az olabilir. Öyleyse, hücrelere zayıf taşınmaları nedeniyle toksik etkileri önemli ölçüde daha az olabilir (bu da metabolik bozuklukların riskini azaltır). Tavukların enfeksiyöz bronşiti (IB), Gamma koronavirüs cinsine ait bir virüsün neden olduğu genç hayvanlarda solunum sistemi ve üreme organlarında hasar ile karakterize oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Tavuklarda IB virüsünün neden olduğu solunum sisteminin durumu, insanlarda SARS-CoV-2'nin neden olduğu solunum sistemi patolojisi ile birçok benzerlik göstermektedir. Virüs öldürücü ilaçların (Argovit, Triviron, Ecocid ve laurik asit monogliserit) etkinliği, tavukların IB'sine karşı zayıflatılmış H120 virüsüne dayalı bir aşı suşundan on kat doz aşılanmış tavuklar üzerinde test edilmiştir. İnokulasyon sonrası 6. günde kontrol grubunda barsak, akciğer ve timusta inflamatuar değişiklikler gözlendi. Deney grupları, daha az belirgin inflamatuar reaksiyonlar ve genomik IB virüs RNA'sını içeren daha düşük oranda timus ve akciğer probları ile karakterize edildi. Oral olarak uygulanan dört formülasyonun virüsidal aktivitesi sadece bağırsakta mümkün olduğundan, deneysel veriler, viral partiküllerin ve IBV antijenlerinin hematojen yeniden dağılımına bağlı olarak koronavirüslerin barsakta baskın birikme ve müteakip akciğer hasarı olasılığının hipotezini dolaylı olarak doğruladı. . SARS-CoV-2 dahil diğer koronavirüslerin de benzer bir mekanizma uygulayabileceği öne sürüldü.

Tavukların enfeksiyöz bronşiti (IB), Gamma koronavirüs cinsine ait bir virüsün neden olduğu genç hayvanlarda solunum sistemi ve üreme organlarında hasar ile karakterize oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Tavuklarda IB virüsünün neden olduğu solunum sisteminin durumu, insanlarda SARS-CoV-2'nin neden olduğu solunum sistemi patolojisi ile birçok benzerlik göstermektedir. Virüs öldürücü ilaçların (Argovit, Triviron, Ecocid ve laurik asit monogliserit) etkinliği, tavukların IB'sine karşı zayıflatılmış H120 virüsüne dayalı bir aşı suşundan on kat doz aşılanmış tavuklar üzerinde test edilmiştir. İnokulasyon sonrası 6. günde kontrol grubunda barsak, akciğer ve timusta inflamatuar değişiklikler gözlendi. Deney grupları, daha az belirgin inflamatuar reaksiyonlar ve genomik IB virüs RNA'sını içeren daha düşük oranda timus ve akciğer probları ile karakterize edildi. Oral olarak uygulanan dört formülasyonun virüsidal aktivitesi sadece bağırsakta mümkün olduğundan, deneysel veriler, viral partiküllerin ve IBV antijenlerinin hematojen yeniden dağılımına bağlı olarak koronavirüslerin barsakta baskın birikme ve müteakip akciğer hasarı olasılığının hipotezini dolaylı olarak doğruladı. . SARS-CoV-2 dahil diğer koronavirüslerin de benzer bir mekanizma uygulayabileceği öne sürüldü. Argovit AgNP'leri [21-24] içeren gümüş nanopartiküller [8,17-20] yakın zamanda bazı virüslere karşı virüsidal etkiler göstermiştir ve bu nedenle SARS-CoV-2 virüsüne karşı da potansiyel olarak etkilidir.

 

NOT: Burada verilen bilgiler tedavi amaçlı değildir. Sedece bilgilendirmek amaçlıdır.

 

Tavuk hastalıklarınında gümüş kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için [email protected] e mail adresinden ya da 05413548658 numaradan ulaşabilirsiniz. 

Etiketler: Tavuk Hastalıkları
Kasım 07, 2021
Listeye dön